Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Tipp

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet (25-05-2018) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Bescherming persoonsgegevens

Tipp is er van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bemiddelde patiënten en bezoekers van de website essentieel van belang is voor de uitvoering van haar omschreven doelen ten behoeve van het verbeteren van het verwijsproces in de gezondheidszorg. Persoonlijke gegevens van patiënten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tipp houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de wet AVG.

De plichten van Tipp

Tipp is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van verwijzingen afkomstig van een bij de RHZ aangesloten huisartsenpraktijk. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Tipp als volgt:

 • Uw gegevens worden verzameld voor het genereren van een juiste verwijzing.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Tipp hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening of afhandeling van activiteiten.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn wettelijk vastgesteld op 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Echter is de bewaartermijn binnen Tipp voor medische- en persoonsgegevens (bestaande uit de verwijzing die is opgebouwd uit de algemene verwijsinformatie en de verwijsbrief) vastgesteld op 5 jaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Tipp. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf een aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Doorverwijzing

Bij het doorverwijzen naar zorgaanbieders draagt Tipp geen verantwoordelijkheid voor het al dan niet volledig of ten dele vergoeden van de zorgkosten door uw zorgverzekeraar. Als patiënt dient u dit zelf te allen tijde te checken bij uw zorgverzekeraar. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden. De medewerkers van Tipp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerkers of zorgverleners voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de medewerker of zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de specialist of diëtist, die een verdere rol in uw behandeling heeft).

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan kunt u dit via contact of het klachtenformulier op www.zio.nl kenbaar maken en zullen wij contact met u opnemen.